ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าชมหอพระประวัติ

"สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก"

และสามารถร่วมเข้าชมและร่วมทำบุญบริจาคได้ที่ วัดเทวสังฆารามพระอารามหลวง

สอบถามเพิ่มเติม ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) จังหวัดกาญจนบุรี

หรือโทร. 034 514 243

เข้าสู่เว็บไซต์ | ชมอลบั้มภาพหอพระประวัติ